Predstavenstvo

Predseda predstavenstva

Jozef Fabo